top of page

Privacy Statement

 

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. De Sjamaan en de Manager, een dochterrelatie van In the Heart of Change hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Je gegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij handelen volledig in lijn met de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Hieronder leggen wij je graag uit wanneer wij om je persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is:

In the Heart of Change, Johan van Hasseltkade 225 A, 1032 LP, KVK 71932208

 

1. Wijziging van het privacy statement

Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij onze klanten hierover rechtstreeks.

  

​2. Wanneer leggen wij jouw persoonsgegevens vast?

Als je contact hebt met In the Heart of Change leggen wij persoonsgegevens van jou vast. Dit gebeurt wanneer je onze nieuwsbrief aanvraagt, reageert op ons aanbod of een product besteld. Wij gebruiken deze gegevens voor facturering, productbezorging en om gerichte aanbiedingen te doen die passen bij jouw groei. Als je daar niet van gediend bent dan kan je dat op een eenvoudige manier laten merken door te klikken op een link onderaan de mail of ons een mail te sturen. We willen je niet ongewenst ‘stalken’ met mails. 

3. Welke persoonsgegevens leggen wij vast? 

1.  In the Heart of Change kan persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en de sessies die je bij ons gevolgd hebt.  

2.  Ook leggen we jouw interesses in producten en diensten vast. 

 

 

4. Naast de persoonsgegevens die wij van je ontvangen, kan In the Heart of Change van derde partijen ook informatie verkrijgen.

We werken samen met derde partijen als dit ten goede komt aan onze service voor jou. We lichten hieronder toe met wie wij samenwerken en waarom:

·    Met financiële instellingen en payment service providers ten behoeve van betalingen;

·    Met dienstverleners op het gebied van automatisering, voor onder meer het onderhoud van onze netwerken of de opslag van gegevens.

·    Met Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven en campagnes.

·    Met externe projectmanagers die onze projecten structureren.
 

Voor zover deze partijen voor hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hebben wij duidelijke technische en organisatorische afspraken gemaakt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

5. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

In the Heart of Change kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor:

·    Het accepteren van jouw aanvraag voor een product of dienst;

·    Het toesturen van een factuur of product;

·    Om jouw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat of andere social-media;

·    Marketing doeleinden om jou op de hoogte te houden van activiteiten, aanbiedingen en producten en diensten van In the Heart of Change tenzij je hebt aangegeven dat je geen interesse hierin hebt.

6. Wanneer mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is. Dit zijn de wettelijke grondslagen die wij gebruiken:

·    Voor het uitvoeren van de overeenkomst:
 

Bijvoorbeeld: Je vraagt een workshop of ceremonie bij ons aan en wij maken gebruik van jouw persoonsgegevens voor facturering.

·    Na toestemming:
 

Bijvoorbeeld: Je hebt je geïnteresseerd getoond voor onze nieuwsbrief of ons aanbod en wij gebruiken jouw gegevens om je te informeren. Je hebt natuurlijk te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van jouw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Hebben wij jouw toestemming nodig? Dan vragen wij hierom op dat moment.

 

 

7. Gerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigd belang betekent dat we voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang hebben. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden ook altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van In the Heart of Change. Het gerechtvaardigd belang van In the Heart of Change is gelegen in:

·    Het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven of videoboodschappen;

·    Voor marketingdoeleinden. Wij houden je graag op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van In the Heart of Change

·    Het doen van klanttevredenheidsonderzoek ter verbetering van onze producten, diensten of onze dienstverlening.

·    Crediteuren-en debiteurenbeheer.  Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau.

·    Om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van onze klanten te kunnen achterhalen zodat we in ons aanbod rekening houden met de behoefte van onze doelgroep.

 

8. Social Media

In the Heart of Change gebruikt voor zijn marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail, app, social media en je persoonlijke online accounts. Wij houden niet van ongericht adverteren maar we kunnen je persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content te tonen via mail en social-mediakanalen. Wij raden je ook altijd aan om het privacy beleid van dergelijke social-mediabedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

 

9. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens vastgelegd in de wetgeving. Hieronder vind je per recht een uitleg wat dit voor jou betekent:

·    Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage in je persoonsgegevens te verkrijgen. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

Je kunt ook een e-mail sturen om inzage in je persoonsgegevens op te vragen. Zet in je mail je naam, adres en telefoonnummer. Je kunt dit mailen naar hallo@inthehehartofchange.com

 

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien.

 

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie

 

·    Recht op rectificatie van persoonsgegevens
 

Daarnaast heb je het recht je persoonsgegevens te laten wijzigen of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig of niet overeenkomstig de wet worden verwerkt. Als je van dit recht gebruik wilt maken, dan kun je een e-mail naar In the Heart of Change sturen waarin je aangeeft welke persoonsgegevens gewijzigd moeten worden en waarom. Je kunt dit mailen naar hallo@intheheartofchange.com

 

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien en/of wijzigen.

 

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie

 

In the Heart of Change reageert binnen drie weken na ontvangst van je verzoek.

 

·    Recht van verwijderen van persoonsgegevens

 

Daarnaast heb je het recht jouw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze administratie. Als je gebruik wilt maken van dit recht, dan kun je een e-mail sturen naar In the Heart of Change waarin je aangeeft waarom de persoonsgegevens verwijderd moeten worden. Je kunt dit mailen naar: hallo@intheheartofchange.com. Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van jouw naam deze gegevens kan inzien of verwijderen. Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie 

​​

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij In the Heart of Change?

Bij ons zijn je persoonlijke gegevens in goede handen. In the Heart of Change heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren je persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de organisatie. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

11. Wat kun je zelf doen om je persoonsgegevens veilig te bewaren?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw wachtwoorden en eventuele inlogcodes. Houd je wachtwoord dan ook voor jezelf en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot je persoonsgegevens.  

12. Hoelang bewaart In the Heart of Change je persoonsgegevens?

Als je interesse hebt in onze producten en diensten dan kom je in onze bestanden terecht. Wij gaan ervan uit dat je dan belang hebt bij ons aanbod en gebruiken jouw gegevens daarvoor. We bewaren deze gegevens tot het moment dat jij je uitschrijft uit ons bestand.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

·    in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

·    in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

·    in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

·    in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 

13. Wat moet je doen als je geen commerciële aanbiedingen van In the Heart of Change  wilt ontvangen?

Wij houden je graag op de hoogte van activiteiten, aanbiedingen, producten en diensten van onze organisatie. Wil je geen commerciële aanbiedingen van ons ontvangen? Dan kun je gebruik maken van het recht van bezwaar. Wij zullen je persoonsgegevens daarna niet langer voor marketing doeleinden gebruiken.

Dit kun je eenvoudig doen door hallo@intheheartofchange.com een bericht te sturen met de mededeling dat je geen prijs stelt op berichtgeving omtrent ons aanbod. 

14. Vragen over privacy binnen In the Heart of Change of heb je een klacht?

In the Heart of Change vindt Privacy zeer belangrijk en heeft dit op het hoogste niveau geborgd. Als je vragen hebt over dit privacy statement of over de manier waarop In the Heart of Change met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je contact opnemen met Sven Goedbloed via sven@intheheartofchange.com. Wij reageren zo snel mogelijk. Je kunt indien nodig ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je bijvoorbeeld van mening bent dat je klacht niet zorgvuldig door In the Heart of Change is afgehandeld.

bottom of page